“ซีอีโอ เครือซีพี” เข้าพบรัฐมนตรีฯซาอุ เจรจาการค้าลงทุนร่วมกัน

ข่าวล่าสุด

“ศุภชัย เจียรวนนท์” เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย หารือถึงโอกาสการค้าการลงทุนร่วมกัน

เมื่อเร็วๆนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และผู้บริหารระดับสูงจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเกียรติเข้าพบ ฯพณฯ คาหลิด อับดุลอะซีซ อัลฟาลิฮ์ (H.E. Khalid Abdulaziz Al-Falih) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุดิอาระเบีย (MISA) ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

 

เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้า การลงทุน ร่วมกันระหว่างเครือซีพีและซาอุดิอาระเบีย ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุม “Thai – Saudi Investment Forum” ที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ (ก.ต.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และ กระทรวงการลงทุนซาอุดิอาระเบีย (MISA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต สร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจร่วมกันกับประเทศซาอุดิอาระเบีย

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ www.sso.go.th – ออฟไลน์ ครบจบที่นี่

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ ทาง www.sso.go.th และออฟไลน์อีกหลายช่องทาง อาชีพอิสระ เลือกสมัครช่องทางไหนก็ได้ เช็คคุณสมบัติและประโยชน์ทดแทน ครบจบที่นี่

อาชีพอิสระ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้ทั้ง”ออนไลน์และออฟไลน์”

 

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ www.sso.go.th – ออฟไลน์ ครบจบที่นี่

 

สมัครช่องทางออนไลน์

สมัครทางเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หรือ คลิกที่นี่

สมัครช่องทางออฟไลน์

7-11 ทุกสาขา
สายด่วน 1506
เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
คุณสมบัติในการสมัคร

 

คนไทยที่จะสามารถสมัครมาตรา 40 ได้

 

1. ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

 

2. มีสัญชาติไทย

 

3.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39

 

4. ไม่เป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ /กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร /กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการ รวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

5. หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการ ให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด (ยกเว้นผู้พิการทางสติปัญญา และผู้พิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่สามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้)

 

คนต่างด้าว ที่จะสามารถสมัครมาตรา 40 ได้

 

1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์

 

2. เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นที่อยู่ หรือได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มี “บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 สามารถขึ้น ทะเบียนได้

 

3. หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญาไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

4. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ,ผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฏหมายประกันสังคม

 

3 ทางเลือกในการสมัคร

 

จ่ายอัตรา 70 บาท/เดือน
ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

 

จ่ายอัตรา 100 บาท/เดือน
ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ

 

จ่ายอัตรา 300 บาท/เดือน
ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสูงสุด 5 กรณี

 

1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

 

2. ทุพพลภาพ

 

3. ตาย

 

4. ชราภาพ (เฉพาะทางเลือกที่ 2,3)

 

5. สงเคราะห์บุตร (เฉพาะทางเลือกที่ 3)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม