ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.63 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประกาศให้ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี พักอาศัยอยู่แต่ในบ้านพัก ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 หรือโรคโควิด-19 อันเป็น โรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีประชากรหนาแน่น และมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19

จึงขอให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำตามธรรมชาติให้อยู่แต่ในเคหสถานหรือที่พำนัก ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สำหรับอีกแนวทางจะแยกกลุ่มผู้สูงอายุออกมาเพื่อมาดูแลเป็นพิเศษ จากการตรวจสอบพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 200,000 คน จึงประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี อบจ.นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับสำหรับผู้สูงอายุทั้งหมดเข้ามาดูแล

นอกจากนี้ให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนักของตน