เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การใช้แอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา โดยระบุว่า กรณีที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดแจ้งอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล ดำเนินการในการค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง อาทิ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน สถานที่แออัด และผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังติดตามบุคคลดังกล่าวตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค จึงขอให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางกลับติดตั้งแอปพลิเคชัน AOT Airports

2. เมื่อแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการขาดหายหรือออกนอกพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามที่ได้สั่งการไว้ก่อนแล้ว.